Директорат за разузнавање на меѓународен тероризам и транснационален организиран криминал


Директоратот за разузнавање на меѓународниот тероризам и транснационален организиран криминал врши разузнавање на меѓународен тероризам и транснационален организиран криминал.