Директорат за безбедност


Директоратот за безбедност е надлежен за физичка безбедност и техничка заштита на објектите и добрата на Агенцијата. Обезбедува заштита на раководните работници, делегации и гости. Врши оперативна безбедност и други работи од надлежност на Агенцијата.