KABINETI I DREJTORIT TË AGJENCISË SË ZBULIMIT


Kabineti i drejtorit të AZ është përgjegjës për planifikimin, udhëheqjen dhe koordinimin e punëve në kompetencë të Agjencisë, bashkëpunimit ndërkombëtar të Agjencisë, bashkëpunimit ndërinstitucional të Agjencisë, si dhe për mbështetje administrativo-teknike dhe protokol të drejtorit dhe drejtorive të Agjencisë.