DREJTORIA PËR SIGURI


Drejtoria për siguri është përgjegjëse për sigurinë fizike dhe mbrojtjen teknike të objekteve dhe të mirave të Agjencisë. Siguron mbrojtje të punëtorëve udhëheqës, delegacioneve dhe mysafirëve. Kryen siguri operative dhe punë tjera në kompetencë të Agjencisë.