Кабинет на директорот на АР

Кабинетот на директорот на АР е надлежен за планирање, раководење и координирање на работите од надлежност на Агенцијата, меѓународната соработка на Агенцијата, меѓуинституционалната соработка на Агенцијата како и административно-техничка поддршка и протокол на директорот и директоратите на Агенцијата.