Директорат за правни, материјални и финансиски работи

Директоратот за правни, материјални и финансиски работи дава логистика при извршување на работите и работните задачи на организациските единици за прашања од надлежност на Агенцијата за разузнавање.